海考网>学历考试>小升初>小升初语文复习资料

小升初语文复习资料

时间:2020-06-06 11:00:13 小升初 我要投稿

人教版小升初语文复习资料

 全国小升初是小学生升入初中生的简称。按照中国义务教育政策与相关法律法规,小学升入初中就读是不需要升学考试的,大多为免试就近入学,但是民办初中和部分公办重点初中依然举办小升初的升学选拔性考试。

 一、生字词掌握

 第一单元

 qīng shuǎng yín sòng chàng hè pù bù dǒu qiào tǐng bá

 ( )( )( )( )( )( )

 shēn qū jīng zhì yùn hán ào mì xiá kè jìng mì

 ( )( )( )( )( )( )

 zhuī suí xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo yīn yùn yǎn zòu

 ( )( )( )( )( )( )

 tàn suǒ qín miǎn màn yóu qīn wěn dé gāo wàng zhòng

 ( )( )( )( )( )

 jīn jīn lè dào bié yǒu shēn yì zuǒ chōng yòu zhuàng

 ( ) ( )( )

 yì wèi shēn háng páng rán dà wù xíng sè cōng cōng

 ( )( )( )

 shén qí yōu yǎ biàn rèn qīng xīn huān yuè qīng cuì

 ( )( )( )( )( ) ( )

 níng jù è zuò jù qí miào wú bǐ bù jū yì gé

 ( )( )( )( )

 nián guò huā jiǎ

 ( )

 第二单元

 jié chū xiū zhù shè jì shī gōng zǔ náo kòng zhì

 ( )( )( )( )( )( )

 hōng dòng jiān jù yì rán chǎn píng miǎn lì è liè

 ( )( )( )( )( )( )

 ní jiāng chà dào zhēn zhì bì miǎn méng lóng qī liáng

 ( )( )( )( )( )( )

 yǐn yòng qiáng liè jū yōng guān xuán yá qiào bì

 ( )( )( )( )

 kuáng fēng nù háo rě rén jī xiào qǐn bù ān xí

 ( )( ) ( )

 sī cháo qǐ fú kě jiàn yì bān kān cè tiáo jié

 ( )( )( )( )

 chén mèn fēn xiǎng fú yǎng chūn jié rè liè gāng jìng

 ( )( )( )( )( )( )

 lǐng lüè fù sū xiān qū mí liàn zhuāng diǎn jīng tàn

 ( )( )( )( )( )( )

 bì kōng rú xǐ bō tāo qǐ fú shuǐ luò shí chū

 ( )( ) ( )

 bǎi zhé bù huí yá yá xué yǔ

 ( )( )

 第三单元

 shū shì gē bǎn miǎn qiǎng bào yuàn qīng tīng xiān qǐ

 ( )( )( )( )( )( )

 kuí wú sī pò dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng

 ( )( ) ( )( )( )( )

 yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn liū zǒu

 ( )( )( )( ) ( )

 jiè yì zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě

 ( )( )( )( )( )

 shī lín lín xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ zì zuò zì shòu

 ( )( )( )( )

 féng féng bǔ bǔ dà chī yì jīng cán jí shòu xuē kuān hòu

 ( )( )( )( ) ( )

 zhāng huáng jié lì tài rán qiáng zhì máng rán quàn zǔ

 ( )( )( )( ) ( )( )

 jiāo huáng zháo mí nài xīn xiū lǐ rú yuàn

 ( )( )( ) ( ) ( )

 liú lián wàng fǎn shēn wú fēn wén xìng gāo cǎi liè

 ( )( )( )

 liū zhī dà jí shí zhǐ lián xīn nù mù yuán zhēng

 ( )( )( )

 第四单元

 yáo wàng jīng yíng zī yuán kuàng wù ēn cì jié zhì

 ( )( )( )( )( )( )

 làn yòng wēi xié zhǐ wàng shè xiǎng yí mín pò suì

 ( )( )( ) ( )( )( )

 mù dǔ shèng jié jùn mǎ xióng yīng chán chán huí dàng

 ( )( )( )( )( ) ( )

 zī rùn shàn dài sōng zhī bǎo guì zī yǎng yīng ér juàn liàn

 ( )( )( )( )( ) ( ) ( )

 kū jié hé ǎi kě qīn shǎn shǎn fā guāng zàng lǐ zhǔ chí yǔ diào

 ( )( )( ) ( ) ( )

 bēi jù zhì lǐ guī sù dàng yàng lǐng wù tāo tāo bù jué

 ( )( )( )( )( ) ( )

 yí xiè qiān lǐ fēn zhì tà lái shì wài táo yuán cóng tiān ér jiàng

 ( )( )( )( )

 shēng mìng chuí wēi fēng yǔ tóng zhōu

 ( ) ( )

 第五单元

 chú fáng cì wei chù sheng yí tǐ wǎn lián zhì jìng

 ( )( )( )( )( ) ( )

 ài fǔ tuán jù qíng jié jì xing bǎo cún yīn àn dī wēi

 ( )( )( )( )( ) ( )( )

 hán yì shēn ào xiáng xì kū shòu shì shì wén zhāng

 ( )( )( )( )( ) ( )

 ké sou míng huǎng huǎng shī shēng tòng kū hú lún tūn zǎo

 ( )( )( ) ( )

 zhāng guān lǐ dài mǎ mǎ hū hū huǎng rán dà wù běi fēng nùháo

 ( )( )( ) ( )

 cōng cōng máng máng bǎo jīng fēng shuāng yīn qín shī yè

 ( )( )( ) ( )

 jiǒng xiàng hòu shi miáo tou miàn kǒng qīng shì dǒu rán

 ( )( )( )( )( ) ( )

 jiān kǔ ruǎn mián mián niú máo xì yǔ jié jié ba bā

 ( )( )( )( )

 dà bìng xīn yù

 ( )

 第七单元

 sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jí xiáng qǐ pàn jí sù

 ( )( )( )( )( ) ( )( )

 rì kòu huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng

 ( )( )( )( )( ) ( )

 shí bēi yì yáng dùn cuò xiāng yī xiāng suí jiāo zào bù ān

 ( )( )( ) ( )

 màn bù jīng xīn jiǔ bié chóng féng héng zāo bú xìng

 ( )( ) ( )

 zhèn ěr yù lóng yù xuè bó shā chǔ bèi gān cuì shī zōng

 ( )( )( )( ) ( )

 xián guàng juān kè yuán gù àn dàn xiāo shòu zhī jué

 ( )( )( )( )( ) ( )

 kōng luò luò guāng tūtū lěng qīng qīng zhí gōu gōu

 ( )( )( )( )

 bù gān luò hòu qiān fāng bǎi jì kū xiào bù dé cháng tú bá shè

 ( )( )( )( )

 dà yáo dà bǎi wú yǐng wú zōng

 ( )( )

 第八单元

 pú xiě yōu jìng là zhú shī míng chún shǔ mò shēng

 ( )( )( )( )( ) ( )

 qīng yōu qín jiàn táo zuì sū xǐng fēi bēn jì lù

 ( )( )( )( )( ) ( )

 lái yīn hé shà shí jiān wēi bō lín lín tàn fǎng jiāo shè

 ( )( )( )( ) ( )

 fēng cǎi fù yuē dàn yǎ zhuō mō chèn tuō huàn jué

 ( )( )( )( ) ( ) ( )

 shēn yuǎn jiàng shēng mó fǎng shēn duàn zào jiù

 ( )( )( )( )( )

 kàng yì fēng dù liàn jiù yì lì yǒu zhāo yí rì dà yáng bǐ àn

 ( )( )( )( )( ) ( )

 bù jiě zhī yuán àn wú tiān rì yǎn mào jīn xīng yì fǎn cháng tài

 ( )( )( ) ( )

 wéi suǒ yù wéi shǔ qù hán lái bú zài huà xià qiè qiè sī yǔ

 ( )( )( ) ( )

 wú yán yǐ duì

 ( )

 二、四字词语掌握

 第一单元

 岁月( )( ) 波光( )( ) ( )( )乐道

 别有( )( ) ( )( )攘攘 ( )( )深长

 花色( )( ) 驻足( )( ) ( )( )大物

 ( )( )匆匆 望而( )( ) 千峰( )( )

 绵亘( )( ) 随心( )( ) ( )( )一格

 旁逸( )( ) 窈窕( )( ) ( )( )直跳

 ( )( )归真 左( )右( ) 年过( )( )

 奇妙( )( ) 德高( )( )

 第二单元

 ( )( )峭壁 狂风( )( ) 攀山( )( ) ( )( )讥笑 ( )( )灰天 ( )( )安席

 可见( )( ) 水( )石( ) ( )( )不回

 ( )( )起伏 碧空( )( )

 第三单元

 寒风( )( ) 汹涌( )( ) 波涛( )( )

 自( )自( ) 心惊( )( ) ( )( )不安

 自( )自( ) 流连( )( ) 刻骨( )( )

 怒目( )( ) ( )手( )脚 兴高( )( )

 ( )( )大吉 十指( )( ) ( )( )分文

 第四单元

 ( )( )可亲 群星( )( ) 不加( )( ) ( )( )不绝 ( )( )千里 震耳( )( )

 纷至( )( ) 从天( )( ) 流连( )( )

 毫无( )( ) ( )( )而来 ( )( )而去

 ( )( )一息 ( )( )不息 风雨( )( )

 日月( )( ) 生命( )( ) 世外( )( )

 闪闪( )( ) ( )( )而渔

 第五单元

 失声( )( ) ( )( )吞枣 张( )李( ) ( )( )大悟 北风( )( ) ( )经风( )

 牛毛( )( ) 大病( )( ) ( )( )不断

 第七单元

 ( )扬顿( ) 相( )相( ) ( )( )不安

 ( )不( )心 久别( )( ) ( )( )不幸

 ( )耳( )聋 ( )( )搏杀 不甘( )( ) ( )( )不得 长途( )( ) 大( )大( )

 第八单元

 微波( )( ) 有( ) 一( ) 大洋( )( )

 ( )梁( )栋 古( )古( ) 不落( )( ) ( )( )龙蛇 曲高( )( ) ( )( )白雪

 不同( )( ) 别( )一( ) 不解( )( )

 ( )( )天日 ( )( )金星 一反( )( )

 为( )( )为 ( )去( )来 不再( )( ) ( )( )私语 ( )( )有神 无( )( )对

 三、日积月累

 第一单元

 1.落红不是无情物,______ ______________。(龚自珍)---《己亥杂诗》

 2. ______ ______________ , 每于寒尽觉春生。 (张维屏)---《新雷》

 3.今夜偏知春气暖,______ ______________。 (刘方平)---《月夜》

 4.此夜曲中闻折柳,______ ______________。 (李白)---《秋夜洛城闻笛》

 5. ______ ______________ , 不知云与我俱东。 (陈与义)---《襄邑道中》

 6.不是花中偏爱菊,______ ______________。 (元稹)---《菊花》

 第二单元

 爱国名言

 1、我们爱我们的民族, ______ ______________ 。(周恩来)

 2、我是中国人民的儿子, ______ ______________。(邓小平)

 3、唯有是值得宝贵的,唯有______ ____________ , ______ ______________。(鲁迅)

 4、我爱我的祖国, ______ ______________ ,离开了她, ______ ___ ,我就______ ______________, ______ ______________ 。(巴金)

 补充爱国格言:

 爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己祖国的一种深厚的感情。—列宁

 常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁

 锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁。——朱德

 爱国古诗词:

 杜甫《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

 李清照《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

 陆游《示儿》:“死去原知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”

 第三单元

 日积月累:传统美德名言警句

 1 、______ ______________《老子》

 2、______ ______________《庄子》

 3、______ ______________《论语》

 4、______ ______________《礼记》

 5、______ ______________《袁氏世范》

 课外补充:

 父母之所爱亦爱之,父母之所敬亦敬之。——孔子

 孝子之养也,乐其心,不违其志。——《礼记》

 孝子之至,莫大乎尊亲。——孟子

 第四单元

 默写第四组日积月累“环保宣传标语”,并从课外再写三句

 1、______ ____________________ ______________

 2、______ ____________________ ______________

 3、______ ____________________ ______________

 4、______ ____________________ ______________

 5、______ ____________________ ______________

 课外: ______ ____________________ ______________

 第五单元

 1、鲁迅在《自嘲》中写道___________________,__________________。这句话集中体现了他的崇高精神。

 2、许广平在《欣慰的纪念》中这样评价鲁迅:_______________________________________。

 3、鲁迅在《故乡》中写道:_________________________________。

 4、时间就是__________,无端的________别人的时间,其实无异于_____________。

 5、鲁迅劝诫青年读书要广泛是这样说的:_________________________。

 第六单元

 1、___________________,杨柳依依。今我来思,___________________。

 2、好雨知时节,___________________。___________________,___________________。

 ___________________,江船火独明。晓看红湿处,___________________。

 3、明月___________________,___________________。稻花香里说丰年,___________________。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,___________________。

 4、___________________,轻烟老树寒鸦,___________________。青山绿水,__________________

 5、根据提供的实际情况,运用学过的诗句填空。

 (1)、当我们浪费粮食时,爷爷经常用唐代李绅的诗句来教育我们:(______ _____________ _)。

 (2)、当我们要报答母亲的深恩时,我们会很自然地吟诵起唐代诗人孟郊的《游子吟》(______ ______________)。

 (3)、当我们在外地过节时,常引用唐代诗人王维的(______ ______________)来表达对家人的怀念。

 (4)、现在人们常用《杜少府之任蜀州》中的名句(______ ______________)来表达对远别好友的深情厚谊。

 (5)、来到瀑布脚下,仰望瀑布倾泻而下,泼洒飞流,我不禁想起(_____ _ ______________)的诗句。

 (6)、昨晚有一道语文题,我绞尽脑汁,百思不得其解。就在我(______ ______________)时,爸爸走过来,经他一点拨,我豁然开朗,真是(____ __ ______________)。

 (7)、老师的话语像春雨一样滋润了我的心田,使我不由得想起了杜甫的两句诗(______ ___________ ___)。

 第七单元

 1、大漠沙如雪,________。________,快走踏清秋。

 第八单元

 1、伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“________________________”

 2、子期死,伯牙谓世再无知音,乃________________________。

 3、伯牙________________,钟子期必________________________。

 4填字组词,选择恰当的填入括号中

 余音绕( ) 妙笔生( ) 引人入( ) 美不胜( )

 雅( )共赏 独( )匠心 巧( )天工 脍( )人口

 ⑴小作者真是________,写出的文章构思________内容________。

 ⑵音乐会上,既有___ __ ___的流行音乐,也有___ __ ___的世界名曲,一曲终了,___ __ ___,令人回味无穷。

 ⑶这些冰雕艺术品太美了,真是___ __ ___、___ __ ___。

 四、给下列汉字选择正确的读音

 唱和 (hè hé) 树冠 (ɡuān ɡuàn) 要挟(yāo yào xié jiā)

 湛蓝(zhàn shèn) 栀子(zhī zī) 阻挠(náo ráo) 藐视 (miǎo mào)抱怨(yuān yuàn) 掀起(xiān xīn) 刚劲(jìn jìnɡ) 哈达(hā hǎ)

 纤夫 (qiān qiàn) 忧虑(lù lǜ) 魁梧(wǔ wú) 溜走(liū liú)

 露出 (lù lòu ) 滋养(zī cī) 雏鹰 (chú zhòu) 晶莹 (yīng yíng)资源(yuán yuān) 恩赐(ēn nēn) 蕴含 (yùn wēn) 滥用(làn jiān)

 松脂(zhī zhǐ) 调节(tiáo diào) 凝聚(níng yí) 草茎(jīng jìng)

 瘦削(xiāo xuē) 一叶扁舟(piān biǎn) 劲拔(jìn jìng ) 肆虐(niè nüè)

 一泻千里(xiě xiè)汹涌(yǒng rǒng) 特殊(shū chū) 勉强(qiáng qiǎng)着迷(zháo zhuó) 熟悉(shóu shú) 倾听(qīng qǐng) 无奈(ài nài)

 瞬间(shùn shà) 挣扎(zhā zhá) 恶劣(liè lüè) 狂风怒号(háo hào)

 塞外(sài sāi) 血液(xiě xuè) 短暂(zàn zhàn) 眷恋(liànluàn)

 枯槁(gāogǎo) 朝阳(zhāocháo) 沉闷(mēn mèn) 奄奄一息(yān yǎn)

 乘机(chéng shèng)旋转 (zhuàn zhuǎn) 自作自受(zuò zuō )静谧(mì yì)

 演奏( zòu zhòu ) 奥(ào nào )秘 寒暄(xuān xuàn )

 啼啭(zhuàn zhuǎn ) 旋转 (zhuàn zhuǎn) 血(xuè xiě )脉

 曲(qū qǔ )径 负荷(hè hé ) 蕴含 (yùn wēn)

 湛蓝(zhàn shèn)栀子(zhī zī) 刚劲(jìn jìng) 记载(zǎi zài)

 险恶(wù è) 归宿(sù xiù) 不禁(jīn jìn) 地窖(jiào yáo)

 摩挲(suō shā) 颓唐(tū tuī) 熏黑(xūn xiōng) 虐待(lüè nüè)

 赫然(hè chì) 抖擞(shù sǒu ) 憎恶(zēng zèng) 排山倒海(dǎo dào)

 中弹(zhòng zhōng)浴血搏杀(xiě xuè) 扑喇喇(lǎ lā) 模仿(mó mú)

 喝彩(hè hē) 绷着脸(bēng běng) 倒栽葱(dào dǎo) 蹿上(cuān cuàn)

 自作自受(zuò zuō)憋闷(mèn mēn) 肖像(xiāo xiào) 有朝一日(zhāo cháo)

 五、比较组词

 俏( ) 庞( ) 烤( ) 巷( ) 谥( ) 涛( ) 键( )

 峭( ) 宠( ) 拷( ) 港( ) 谧( ) 滔( ) 健( )

 挟( ) 挠( ) 施( ) 桨( ) 垠( ) 谱( ) 醒( )

 狭( ) 绕( ) 拖( ) 浆( ) 银( ) 普( ) 醉( )

 陕( ) 饶( ) 驰( ) 奖( ) 艰( ) 腊( ) 屡( )

 莓( ) 虑( ) 魁( ) 填( ) 搁( ) 蜡( ) 缕( )

 霉( ) 虚( ) 槐( ) 镇( ) 隔( ) 盲( ) 券( )

 卖( ) 摊( ) 怒( ) 扭( ) 泰( ) 育( ) 卷( )

 买( ) 滩( ) 努( ) 纽( ) 秦( ) 茵( ) 粼( )

 竭( ) 遨( ) 赐( ) 慨( ) 僻( ) 筒( )

 渴( ) 傲( ) 惕( ) 概( ) 劈( ) 桶( )

 协( ) 赌( ) 薄( ) 萤( ) 博( ) 碑( )

 胁( ) 睹( ) 簿( ) 莹( ) 搏( ) 脾( )

 钮( ) 傅( ) 厨( ) 胯( ) 遭( ) 欲( )

 扭( ) 缚( ) 橱( ) 跨( ) 糟( ) 浴( )

 租( ) 窜( ) 蓄( ) 谓( ) 寇( ) 躁( )

 祖( ) 串( ) 畜( ) 猬( ) 冠( ) 燥( )

 六、在括号里填上恰当的字组成词语

 yōu ( )久 ( )静 ( )愁 ( )美

 yí ( )式 ( )留 怀( ) 转( )

 qiàn ( )款 道( ) 镶( ) 拉( )

 六年级上册文学常识汇总

 《山中访友》自然万物皆为友,纵情山水诉心声。作者:李汉荣,笔名牧童、林中河。

 文学常识:著名诗人、散文家。其作品长于想象,灵气飞扬,文笔生动活泼。

 主要作品:诗集《驶向星空》《母亲》《想象李白》;散文集《与天地精神往来》等。

 栀子花又名栀子,常绿灌木,喜欢温暖、湿润的气候,耐寒能力差,常散生于低矮的山坡杂林中。

 《山雨》洒一路音符,染满山新绿。作者:赵丽宏,生于上海。

 文学成就:青年散文家。

 主要作品:散文集《生命草》《爱在人间》等;诗集《珊瑚》《沉默的冬青》等;报告文学集《心画》《鸟痴》等。

 人生格言:只要我活着,只要我还会思想,我决不会离开书籍,绝不会舍弃这些可爱可敬的朋友。

 《草丛的村落》情趣盎然的草虫世界,奇异美妙的生命历程。

 作者:郭枫,原名郭少鸣,江苏徐州人。

 文学成就:台湾著名诗人、文学评论家、出版家,也是一位民族意识和传统意识强烈的作家。他常常对黄淮平原的回忆,表达对故乡的真挚热爱之情。

 主要作品:散文集《早春花束》《九月的眸光》《老家的树》《永恒的岛》;诗集《郭枫诗选》《第一次信仰》《海之歌》等。

 甲虫:鞘翅目昆虫的统称,约有三十万种之多,是动物界里最大的一目。

 《索溪峪的野》青山傍秀水,天然去雕饰。

 索溪峪自然保护区位于风景秀丽的张家界,它以奇峰秀水、种乳石洞和深壑而闻名天下。“野”指天然的、自然地。一个“野”字概括出了索溪峪的景观特点,突出了其野性之美。

 作者:曹敬庄

 主要作品:散文集《寻芳恨晚》;报告文学集《读株洲》等。

 《詹天佑》勇挑重担敢于创新,不辱使命为国争先。

 詹天佑是中国首位铁路工程师,负责修筑了京张铁路(北京----张家界)等铁路工程,有“中国铁路之父“之称。

 《还念母亲》生母难忘却,祖国永在心。

 作者:季羡林,生于山东省清平县。清华大学西洋文学系毕业后赴德国大学学习梵文、巴利文和吐火罗文等。获哲学博士学位,回国后任北京大学教授、北京大学副校长。

 突出成就:著名古文学家、历史学家、作家。精通12国语言,长期致力于梵文文学的研究和翻译工作。2006年成为首位“翻译文化终身成就奖”获得者。

 主要作品:译著《罗摩衍那》《五卷书》;散文集《天竺心影》《朗润集》等。

 人生格言:只有知不足的人才能为人类文化作出贡献。

 《彩色的翅膀》深情与种子一起播种,热爱与希望共同飞翔。

 文题“色彩的翅膀”有两层含义一是以色彩的.翅膀借代蝴蝶等小昆虫,强调了这些小昆虫在改造海岛环境、丰富战士生活方面所起到的作用。二是一彩色的翅膀象征战士丰富多彩、富于革命理想的生活。

 《中华少年》心系祖国情意浓,继往开来创辉煌。

 作者:李少白,笔名少白。

 主要作品:儿童诗集《长胡子的娃娃》《捎给爱美的孩子》《小小蝌蚪会唱歌》《傻熊多多的故事》等。

 《穷人》贫穷的生活彰显出人性的光辉!

 “穷人”是指生活穷苦的人。美国著名作家海明威曾经说过:“贫穷的人往往富于仁慈。”

 作者:列夫托尔斯泰,伟大的俄国作家。

 文学成就:世界文学史上最杰出的作家之一。他的作品场面广阔,人文众多,语言朴实,心理描写细腻、逼真,被誉为“俄国文学泰斗”。

 主要作品:《真正与和平》《复活》《安娜卡列尼娜》等。

 名言佳句:理想的书籍是智慧的钥匙。

 他人评价:托尔斯泰是俄国革命的镜子。——列宁

 《别饿坏了那匹马》善意的谎言,闪光的心灵。

 《唯一的听众》获得帮助,重拾信心;走向成功,心存感激。

 《用心灵去倾听》爱心在倾听中传递,情谊在交流中倍增。

 《只有一个地球》珍惜资源,保护地球。

 《鹿和狼的故事》掌握自然规律,维护生态平衡。

 作者:胡勘平

 文学成就:有胡勘平主持编写的《地球家园》,至今乃被读书界认为是中国儿童环保读物中最好的一本。

 《这片土地是圣神的》大地不属于人类,而人类是属于大地的。

 《青山不老》精神与山川共存,情怀与日月同辉。

 作者:梁衡,山山西霍县人。

 《少年闰土》纯真的童年,深挚的友谊。

 作者:鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

 文学成就:伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。

 主要作品:小说集《呐喊》《彷徨》;散文集《朝花夕拾》;杂文集《华盖集》等。

 人生格言:横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。《自嘲》

 《我的伯父鲁迅先生》为自己想得少,为别人想得多。

 “我”,之鲁迅先生的侄女周晔。“伯父”,点明了作者和鲁迅的关系,“先生”,则是全社会对鲁迅的敬称。这两者并列,既有怀念长辈之情,又饱含对鲁迅的崇敬与爱戴。

 《一面》一面之缘恒久远,于细微处见真情。

 “一面”,即一次见面。

 作者:阿累,真名朱凡,原名朱一苇。

 《有的人》为人民服务,永生;与人民为敌,灭亡!

 作者:臧克家,山东诸城人。

 文化成就:近代杰出诗人、作家,中国现实主义新诗的开山人之一。

 主要作品:诗歌《难民》《老马》《罪恶的黑手》等。

 《老人与海鸥》真心换真意,人鸥不了情。

 “老人”指“海鸥老人”吴庆恒。“海鸥”是人类最熟悉的海鸟。

 作者:邓启耀,广东顺德人。

 主要作品:《中国神话的思维结构》《灵性高原——茶马古道寻访》《民族服饰:一种文化符号》《古道遗城》等。

 《跑进家来的松鼠》聪明灵活小松鼠,爱心浓浓一家人。

 《最后一头战象》驰骋疆场威风凛,英雄归去机辉煌!

 “战象”指的是用于作战的大象。

 作者:沈石溪,原名沈一鸣

 《金色的脚印》浓浓亲情闪光芒,和谐相处普赞歌。

 作者:椋鸠十,著名儿童文学家出生在日本。

 柞树也叫橡树,是一种落叶乔木。

 《伯牙绝弦》高山流水,幸福之音;伯牙绝弦,千载佳话。

 “伯牙”,俞伯牙,春秋时期的琴师。“绝”,断绝。“弦”,琴弦。

 《月光曲》意境与真情交融,艺术与人格辉映。

 作者:贝多芬,德国著名作曲家、钢琴家,从小接受父亲的音乐训练,学会了弹琴和作曲。

 《蒙娜丽沙之约》永恒的微笑,不朽的杰作。

 作者:达芬奇意大利文艺复兴时期的一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。

 《我的舞台》勇气和毅力让人走向成功!

 作者:吴霜,中国当代“平剧皇后”新凤霞的女儿。